Kelley Stapleton Threshold 3

Sydney, Australia

2009

Enlarge