Kelley Stapleton Threshold 2

Sydney, Australia

2009

Enlarge