Kelley Stapleton Threshold 1

Sydney, Australia

2009

Enlarge