Rick Menapace Koi

Shrine Pond, Omiya, Japan

2009

www.rickmenapacephoto.com

Enlarge