Garage. San Francisco by Mitsu Yoshikawa
Green Building by Mitsu Yoshikawa
A Street Viiew by Mitsu Yoshikawa
Fire House by Mitsu Yoshikawa
Big Crane. Palo Alto by Mitsu Yoshikawa