Seattle Street Scene by Karen Rozbicki Stringer
Duad I by Karen Rozbicki Stringer
End of the Season by Karen Rozbicki Stringer
Harbor Lines I by Karen Rozbicki Stringer