Tom Key Sidewalk No.3

New York, NY

2005

www.TomKeyPhotography.com

Enlarge