1. Big Mama by Joe Sack
10. Lion Profile by Joe Sack
12. Leopard Snarling by Joe Sack
11. Leopard Profile by Joe Sack
9. Lion by Joe Sack
5. Caress by Joe Sack
6. Giraffe by Joe Sack
7. Rhino by Joe Sack
4. Trumpeting by Joe Sack
2. Atitude by Joe Sack
3. Elephant Train by Joe Sack
8. Rhino and Friend by Joe Sack