Stone Pony by Stephanie V. Hogen
Lightness of Being by Stephanie V. Hogen
Goddess of Dance II by Stephanie V. Hogen