Window Sales by Marilyn Verducci
Eldery Man by Marilyn Verducci
Medallion by Marilyn Verducci
Scowl by Marilyn Verducci
Flowers by Marilyn Verducci
Young Boy by Marilyn Verducci
Print by Marilyn Verducci
5 Guys by Marilyn Verducci
Salute by Marilyn Verducci
Just Street Art by Marilyn Verducci