Along Almond Road by John Wylie
Middle Fork Savannah by John Wylie
Stairs by John Wylie
Farm Field near Mineral Point by John Wylie
Lake Aldo Leopold by John Wylie