Bath House by Glenn Larsen
Brothers of the Amazon by Glenn Larsen