Glenn Larsen Upper Residences

Machu Picchu, Peru

2011

www.glennlarsenphotography.com

Enlarge