Squam Farm I by Lauri Robertson
Squam Farm II by Lauri Robertson
Low Beach by Lauri Robertson
Eelpoint by Lauri Robertson
Tyringham by Lauri Robertson