Gazeebo by Shannon Kolvitz
Used Tires by Shannon Kolvitz
Untitled 2 by Shannon Kolvitz
Truck and Trailer by Shannon Kolvitz
Sno Cone Shack by Shannon Kolvitz