Bulls Eye by Dave Sova
Gothic Plaza Blanca by Dave Sova
Roadside Grass 1 by Dave Sova
Table For Two by Dave Sova
Route 66 Motel Sign by Dave Sova
Curled Road Sign by Dave Sova
Gravel And Grass 2 by Dave Sova
Bisti Badlands 2 by Dave Sova
Insulated Wire 4 by Dave Sova
Insulated Wire 7 by Dave Sova
Starburst by Dave Sova
Him and the Bear by Dave Sova
Gravel And Grass- 3 by Dave Sova
Lion At The Gate by Dave Sova
5 Butts On A Curb by Dave Sova
Copper Twist on Stainless by Dave Sova
Insulated Wire 2 by Dave Sova
Burnt Bike by Dave Sova
Bisti Badlands 1 by Dave Sova
Insulated Wire 1 by Dave Sova
Gravel And Grass 1 by Dave Sova
Bisti Badlands 4 by Dave Sova
Gramma Grass by Dave Sova
Diner by Dave Sova
Insulated Wire 5 by Dave Sova