In Pursuit by Yu-Chen Chiu
Journey of Dreams by Yu-Chen Chiu